ROHMAT, R.; KARTAHADIMAJA, J.; HAKIM, N. A. Karakter Benih Hasil Selfing Pertama (S1) pada Enam Varietas Semangka. J-Plantasimbiosa, [S. l.], v. 2, n. 1, 2020. DOI: 10.25181/jplantasimbiosa.v2i1.1612. Disponível em: https://jurnal.polinela.ac.id/jps/article/view/1612. Acesso em: 14 jul. 2024.