Rohmat, R., Kartahadimaja, J., & Hakim, N. A. (2020). Karakter Benih Hasil Selfing Pertama (S1) pada Enam Varietas Semangka. J-Plantasimbiosa, 2(1). https://doi.org/10.25181/jplantasimbiosa.v2i1.1612